Onderhoud & ondersteuning voor producten van Honda
Deze website biedt gebruikershandleidingen voor eigenaren van Honda Power-producten, een dealerzoeker en gebruiks- en onderhoudsinformatie inclusief demonstratievideo's en diashows.
Algemene voorwaarden

Gebruik deze website alleen als u akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Let op:

Als u deze website wilt gebruiken, moet u bevestigen dat u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden. U kunt verdergaan door akkoord te gaan met alle Algemene voorwaarden en het selectievakje "Akkoord" in te schakelen. Let erop dat deze website alleen is bedoeld voor onze eindgebruikers en dealermonteurs, en dat in het bijzonder, zoals beschreven in de Algemene voorwaarden, HONDA MOTOR CO., LTD. en zijn gelieerde ondernemingen geen garantie bieden voor onder meer de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en niet aansprakelijk zijn jegens u of enige derde partij voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van deze website.

HONDA MOTOR CO., LTD.

Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Algemene voorwaarden") zijn de regels voor het gebruik van deze website (de "Website") en zijn van toepassing op u en HONDA MOTOR CO., LTD. ("Honda") en zijn gelieerde ondernemingen.

Neem de Algemene voorwaarden zorgvuldig door alvorens gebruik te maken van deze Website. U mag alleen gebruikmaken van deze Website als u de Algemene voorwaarden volledig begrijpt en zonder beperking of voorbehoud accepteert. Als u gebruikmaakt van deze Website, om welke reden dan ook, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met alle Algemene voorwaarden.

Honda kan naar eigen inzicht en op elk ogenblik elk onderdeel van de Algemene voorwaarden wijzigen zonder u daarover persoonlijk te informeren. We verzoeken u daarom telkens als u gebruikmaakt van deze Website de Algemene voorwaarden te controleren. Als u gebruikmaakt van deze Website nadat de Algemene voorwaarden zijn gewijzigd, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde Algemene voorwaarden.

Gebruiksbeperking

Alle rechten op of in verband met de informatie op deze Website behoren toe aan Honda, zijn gelieerde ondernemingen of een door Honda aangewezen derde partij, en zijn beschermd door de auteursrechtwetgeving van landen wereldwijd, verdragsbepalingen en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens voor persoonlijk gebruik en behoudens voor zover toegestaan door het auteursrecht en andere wetten is het u verboden om informatie op deze Website te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot kopiëren, wijzigen, distribueren, uploaden, geheel of gedeeltelijk reproduceren, verzenden, onder licentie brengen, verkopen en publiceren) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honda.

Het is u, ongeacht de redenen, ook verboden om deze Website te gebruiken om Honda en anderen nadeel of schade te berokkenen, deel te nemen aan activiteiten die zijn gericht op verstoring van de openbare orde, of voor om het even welke commerciële doeleinden. Het is u, ongeacht de redenen, bovendien verboden om schadelijke programma's zoals computervirussen te gebruiken of te leveren, of om activiteiten te ondernemen die kunnen leiden tot het gebruik of de levering van schadelijke programma's.

Handelsmerken

De handelsmerken en alle andere productmerken, logo's of dienstmerken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het "Honda"-logo en het "Powered by Honda"-logo, hetzelfde is hierna van toepassing) die op deze Website worden gebruikt en vermeld en/of waarnaar op deze Website wordt verwezen zijn geregistreerde handelsmerken of andere eigendommen van Honda of zijn gelieerde ondernemingen. Het is u verboden om deze handelsmerken en/of andere productmerken, logo's of dienstmerken te gebruiken en te reproduceren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Honda of zijn gelieerde ondernemingen. Merk op dat op deze Website de symbolen (TM), (R) of (C) mogelijk niet zijn vermeld.

Garantie van inhoud

 1. Gebruikershandleidingen op deze Website

  1. Deze Website bevat de Gebruikershandleiding (inclusief aanvullende materialen) voor elk Honda Power-product (het "Product") (let erop dat er voor sommige producten geen Gebruikershandleiding is gepubliceerd op deze Website). De Gebruikershandleidingen op deze Website kunnen worden herzien vanwege wijzigingen in de specificaties van de Producten, en kunnen derhalve gedeeltelijk afwijken van de Gebruikershandleidingen die met de Producten worden meegeleverd. Gebruik de Gebruikershandleidingen op deze Website voor referentiedoeleinden.
  2. "Belangrijke veiligheidsinformatie" of "Veiligheidsinformatie"
   "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE" of "VEILIGHEIDSINFORMATIE" zoals beschreven in de Gebruikershandleidingen op deze Website zijn gebaseerd op de wetten, regelgeving etc. ten tijde van de voorbereiding van elke Gebruikershandleiding, en stemmen daardoor mogelijk niet overeen met de huidige wetten, regelgeving etc. Als u vragen hebt over de "BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE" of "VEILIGHEIDSINFORMATIE" met betrekking tot de Producten die u bezit of gebruikt, neem dan contact op met de winkel waar de Producten zijn gekocht of een Honda-dealer bij u in de buurt. Dealermonteurs kunnen contact opnemen met Honda of zijn gelieerde ondernemingen die de Producten hebben geleverd.
 2. Andere inhoud van deze Website

  Honda en zijn gelieerde ondernemingen geven geen garantie voor de overeenstemming, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de inhoud van deze Website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Gebruikershandleidingen zoals bedoeld in (1) hierboven). Voor nauwkeurige informatie verwijzen we eigenaars en eindgebruikers naar de Gebruikershandleiding die wordt meegeleverd met elk Product dat wordt geleverd door Honda of zijn gelieerde ondernemingen, en dealermonteurs naar de Gebruikershandleiding en Onderhoudshandleiding die Honda of zijn gelieerde ondernemingen voor elk Product verstrekken. Als u als eigenaar of eindgebruiker de Gebruikershandleiding of Onderhoudshandleiding kwijtraakt, neem dan contact op met de winkel waar de Producten zijn gekocht of een Honda-dealer bij u in de buurt. Dealermonteurs kunnen contact opnemen met Honda of zijn gelieerde ondernemingen die de Producten hebben geleverd. Deze Website is niet bedoeld voor verkoop- of aankoopactiviteiten van de Producten. Honda en zijn gelieerde ondernemingen kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten of onvoldoende beschreven informatie op deze Website.

Disclaimer

U gebruikt deze Website op eigen risico en Honda en zijn gelieerde ondernemingen bieden geen garantie voor de functionaliteit en veiligheid van deze Website, zoals de afwezigheid van computervirussen of andere schadelijke zaken. Honda en andere verwante partijen die betrokken zijn bij het maken en hosten van of andere verrichtingen met betrekking tot deze Website zijn niet aansprakelijk jegens u of derde partijen voor enige schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade aan uw computer, smartphone, tablet of netwerk, en ongeacht of het om directe of indirecte schade gaat) of enige reparatie- of andere kosten die kunnen voortvloeien uit het openen of gebruiken of niet kunnen openen of gebruiken van deze Website.

Link naar sites

Honda en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk jegens u of derde partijen voor de inhoud van websites die naar deze Website verwijzen of waarnaar op deze Website wordt verwezen ("Gelinkte sites") en enige schade die voortvloeit uit het gebruik of niet kunnen gebruiken van de Gelinkte sites. Het is u en derde partijen verboden om op uw website of die van een derde partij een link te plaatsen naar deze Website.

Beëindiging van deze Website, stopzetting van de server en wijziging van de inhoud/Algemene voorwaarden

Honda kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de werking van deze Website beëindigen of opschorten, de server stopzetten, de inhoud of de Algemene voorwaarden van de Website wijzigen, of de diensten die via deze Website worden aangeboden of die erop worden vermeld opschorten, beëindigen of stopzetten. Honda en zijn gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor nadelen of schade die u of een derde partij oploopt met betrekking tot dergelijke beëindiging, opschorting, wijziging, verandering of stopzetting.

Logbestand

Honda kan het toegangslogbestand gebruiken om variabele statistische informatie te verzamelen of te analyseren, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het gebruik van deze Website. Honda kan statistische informatie over het gebruik van deze Website verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de Website, de duur van de bezoeken enz. Honda heeft met betrekking tot dergelijke informatieverzameling geen intentie om via deze Website persoonlijke informatie te verzamelen. De informatie over het gebruik van de Website wordt niet behandeld als vertrouwelijke informatie die aan gebruikers toebehoort en is het eigendom van Honda.

Onderzoek

Honda kan onderzoek uitvoeren om variabele statistische informatie te verzamelen of analyseren, bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het gebruik van deze Website. Honda heeft met betrekking tot dergelijke onderzoeken geen intentie om via deze Website persoonlijke informatie te verzamelen. De onderzoeksinformatie wordt niet behandeld als vertrouwelijke informatie die aan gebruikers toebehoort en is het eigendom van Honda. Honda zal niet reageren op vragen of meningen met betrekking tot de resultaten etc. van de onderzoeken.

Beëindiging

Bij inbreuken op de Algemene voorwaarden of acties die door Honda ongepast worden geacht met betrekking tot het gebruik van deze Website, worden alle aan u verleende rechten met betrekking tot deze Website automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd en kunt u niet langer gebruikmaken van deze Website. In dat geval dient u onmiddellijk alle gedownloade informatie in uw bezit of onder uw controle te vernietigen en wissen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gegevens op papier of in elektronisch formaat).

Toepasselijk recht en arbitrage

Deze Website en de Algemene voorwaarden worden beheerst door en moeten worden geïnterpreteerd volgens de Japanse wet. Alle geschillen of disputen tussen Honda en zijn gelieerde ondernemingen en u in verband met het gebruik van deze Website of de Algemene voorwaarden zullen door middel van arbitrage worden beslecht in Tokio, Japan, volgens de regels van de Japanse Vereniging voor Commerciële Arbitrage (Japan Commercial Arbitration Association).

Selecteer een van de volgende opties