Service- en ondersteuningswebsite
Deze website biedt informatie over de bediening en het onderhoud van verschillende Honda Power- en Honda Marine-producten.
Algemene voorwaarden

Gebruik deze website alleen als u akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden.

<Algemene voorwaarden voor de Browsingservice voor onderhoudsmateriaal>

Deze website (inclusief aanmeldingspagina's) biedt informatie voor eindgebruikers van Honda Power- en Honda Marine-producten, onderhoudspersoneel bij dealers of onderhoudswerkplaatsen en Honda-verkooppartners. Als u deze website wilt gebruiken, moet u bevestigen dat u akkoord gaat met de volgende algemene voorwaarden. Als u een eindgebruiker bent en onderhoud of een reparatie wil laten uitvoeren aan een Honda Power-product, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde onderhoudswerkplaats.

Honda Motor Co., Ltd.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de Browsingservice voor onderhoudsmateriaal (deze "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle acties die klanten uitvoeren tijdens het gebruik van deze Service, die wordt aangeboden door HONDA MOTOR CO., LTD. ("Honda"). Klanten mogen deze Service alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden als ze de inhoud van deze Voorwaarden volledig begrijpen en alle bepalingen van deze Voorwaarden accepteren.

I. (Definities)

De in deze Voorwaarden gebruikte termen worden als volgt gedefinieerd:

 1. Honda-product: Enig product dat is voorzien van het handelsmerk etc. van Honda, is geproduceerd of verkocht door Honda of een door Honda aangewezen partij en door Honda is geleverd aan de Japanse of een internationale markt.
 2. Deze Service: De door Honda aangeboden Browsingservice voor onderhoudsmateriaal (met inbegrip van de Service na eventuele wijzigingen in het geval dat de naam of inhoud van de Service om welke reden dan ook wordt gewijzigd) en enige daarin opgenomen informatie, inhoud of software die toegankelijk is door middel van browsen, downloaden, installeren, upgraden etc. via door Honda aangewezen websites voor klanten die een Honda-product gebruiken of onderhouden.
 3. Onderhoudsmateriaal: Door Honda aan klanten verstrekte handleidingen en andere documenten waarin het gebruik en onderhoud van producten wordt beschreven (inclusief elektronische gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn via deze website) ten behoeve van een doorlopend veilig gebruik en goed begrip van Honda-producten.
 4. Klanten: De volgende relevante personen, bedrijven, organisaties etc. die gebruikmaken van deze Service:
  • Kopers en gebruikers van Honda-producten
  • Onderhoudspersoneel bij Honda-dealers, onderhoudswerkplaatsen voor Honda-producten en Honda-verkooppartners ("Onderhoudstechnici")
  • Andere personen die Honda-producten gebruiken of onderhouden
 5. Intellectuele eigendomsrechten: Auteursrechten, patentrechten, gebruiksmodelrechten, handelsmerkrechten, ontwerprechten, gelijkenisrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (inclusief het recht om deze rechten te verkrijgen of registratie van deze rechten aan te vragen).

II. (Toepasselijkheid van deze Voorwaarden)

 1. In deze Voorwaarden worden de gebruiksvoorwaarden van deze Service omschreven. Klanten mogen deze Service alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden als ze de inhoud van deze Voorwaarden volledig begrijpen en alle bepalingen van deze Voorwaarden accepteren.
 2. Als een klant bij het eerste gebruik van deze Service het vakje of de knop voor instemming selecteert, stemt hij of zij daarmee in met deze Voorwaarden. Klanten dienen bovendien enige op het scherm weergegeven mededelingen te lezen bij elk gebruik van deze Service. Als een klant deze Service blijft gebruiken nadat dergelijke mededelingen op het scherm zijn weergegeven, geeft hij of zij daarmee aan in te stemmen met de inhoud van de mededelingen.
 3. Als de inhoud van deze Voorwaarden afwijkt van de in de vorige paragraaf genoemde mededelingen of andere uitleg over deze Service buiten deze Voorwaarden, hebben de bepalingen van deze Voorwaarden voorrang.

III. (Beheer van deze Service)

 1. Honda kan de inhoud van deze Service aanvullen, wijzigen, opschorten, annuleren of stopzetten voor onderhouds- en andere doeleinden zonder voorafgaande kennisgeving aan klanten.
 2. Honda kan bijgewerkte versies van de Service of informatie over versie-updates etc. van deze Service aan klanten verstrekken. In dergelijke gevallen vormt de bijgewerkte versie of informatie over versie-upgrades etc. een onderdeel van deze Service, en zijn deze Voorwaarden automatisch van toepassing op het gebruik ervan.

IV. (Disclaimer)

 1. Honda kan niet aansprakelijk worden gehouden in enige van de hieronder beschreven gevallen:
  1. Als deze Service niet voor alle door Honda verkochte producten onderhoudsmaterialen bevat
  2. Als de inhoud van de via deze Service aangeboden onderhoudsmaterialen is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving ten tijde van de productie van de onderhoudsmaterialen, en de materialen niet de meest recente inhoud bevatten die in overeenstemming is met huidige wet- en regelgeving
  3. Als de inhoud van de via deze Service aangeboden onderhoudsmaterialen gedeeltelijk afwijkt van de handleidingen die met de producten zijn meegeleverd als gevolg van wijzigingen etc. in de specificaties van Honda-producten
  4. Als de exterieur- en interieurkleuren van in deze Service opgenomen Honda-producten afwijken van de werkelijke kleuren als gevolg van fotografische of weergave-omstandigheden
  5. Als in deze Service opgenomen 3D-weergaven van Honda-producten CG-gebaseerde afbeeldingen zijn en deze afwijken van werkelijke producten, specificaties en kleuren
  6. Garanties voor Honda-producten worden niet verstrekt op basis van deze Service, maar op basis van de documentatie die met Honda-producten wordt meegeleverd
  7. Het is niet de verantwoordelijkheid van Honda om te verzekeren dat het computersysteem waarmee deze Service wordt geleverd vrij is van virussen
  8. Het is niet de verantwoordelijkheid van Honda om te verzekeren dat deze Service aan de behoeften van klanten voldoet
  9. In aanvulling op het bovenstaande is Honda niet verantwoordelijk voor de correctheid, volledigheid, betrouwbaarheid, toepasselijkheid, bruikbaarheid, inzetbaarheid, veiligheid, deugdelijkheid, probleemloze werking etc. van deze Service
 2. Honda is niet aansprakelijk voor enige nadelen of schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot verlies van de mogelijkheid om deze Service te gebruiken of enige andere incidentele schade, indirecte schade, bijzondere schade, toekomstige schade en verlies van winsten, etc.; hierna te noemen "Schade") die klanten of derde partijen lijden uit hoofde van sectie III, paragraaf 1 of 2.
 3. Klanten gebruiken deze Service op eigen risico, en Honda is niet aansprakelijk voor enige schade etc. die klanten of derde partijen lijden als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van deze Service. Hetzelfde geldt indien, naar eigen inzicht van een klant, inhoud die is beperkt tot Onderhoudstechnici wordt gebruikt voor het uitvoeren van onderhoud of reparaties door iemand anders dan een Onderhoudstechnicus.
 4. Honda is niet aansprakelijk voor enige schade die klanten lijden als gevolg van onbevoegde toegang tot gegevens of onbevoegde wijziging van gegevens etc.
 5. Honda is niet aansprakelijk en biedt geen hulp bij herstel van het gebruik, etc. van deze Service in het geval van schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid van normaal gebruik van deze Service nadat klanten wijzigingen, veranderingen, technische aanpassingen etc. hebben uitgevoerd aan de hardware of software van hun mobiele telefoon, smartphone, tablet, pc of enige andere apparatuur ("Gebruiksapparatuur") waarop deze Service wordt gebruikt.
 6. Bij het gebruik van deze Service dienen klanten zich te houden aan de wet- en regelgeving van het land waarin de Service wordt gebruikt. Honda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inbreuk op wet- en regelgeving door klanten.
 7. Honda is niet aansprakelijk voor enige ongevallen, incidenten etc. die worden veroorzaakt door klanten die deze Service gebruiken tijdens het besturen van een voertuig of op een gevaarlijke plek. Honda is evenmin aansprakelijk voor enige schade die klanten of derde partijen lijden als gevolg van de hierboven genoemde ongevallen, incidenten etc.
 8. Honda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor storingen van deze Service of enige aanvulling, wijziging, opschorting, annulering of stopzetting van de inhoud van deze Service om welke reden dan ook, en Honda is niet aansprakelijk voor enige schade etc. die voortvloeit uit dergelijke gebeurtenissen.
 9. In het geval dat deze Voorwaarden vallen onder de consumentenovereenkomst zoals omschreven in artikel 2, lid 3 van de Japanse Wet inzake consumentenovereenkomsten en Honda aansprakelijk is voor schade op grond van niet-nakoming van verplichtingen of van een onrechtmatige daad, zijn de bepalingen die Honda volledig uitsluiten van alle aansprakelijkheid niet van toepassing. In een dergelijk geval is Honda aansprakelijk voor de vergoeding van schade tot ten hoogste de schade die direct en werkelijk door klanten is geleden, behalve indien er sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid van Honda, en Honda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade etc. zoals omschreven in artikel 4, lid 2 van de Wet inzake consumentenovereenkomsten (ook niet indien de schade te voorzien was of is voorzien).

V. (Gebruiksvergoeding)

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van deze Service.

VI. (Gebruiksomgeving voor deze Service)

 1. Klanten dienen alle Gebruiksapparatuur, software en communicatiemethoden die nodig zijn voor het gebruik van deze Service goed te onderhouden, op eigen risico en voor eigen kosten. Honda garandeert niet dat deze Service alle Gebruiksapparatuur ondersteunt.
 2. Klanten dienen te erkennen dat er communicatiekosten verbonden kunnen zijn aan het gebruik van deze Service, zowel binnen als buiten Japan, die ze zelf moeten betalen. Daarnaast dienen ze, op eigen risico en voor eigen kosten, redelijke stappen te ondernemen om flat-rate diensten te verkrijgen zoals aangeboden door diverse telecombedrijven.
 3. Bij gebruik van deze Service buiten Japan dienen klanten er rekening mee te houden dat andere communicatietarieven van toepassing kunnen zijn of dat flat-rate diensten mogelijk niet beschikbaar zijn, en dat klanten deze Service op eigen risico en voor eigen kosten gebruiken.
 4. Klanten dienen voor hun gebruiksomgevingen gepaste veiligheidsmaatregelen te nemen om onbevoegde toegang en informatielekken etc. te voorkomen.
 5. Honda heeft geen invloed op, en is niet verantwoordelijk voor, de omgeving waarin klanten de Service gebruiken.

VII. (Verboden zaken)

Bij het gebruik van deze Service mogen klanten geen acties ondernemen die onder de onderstaande items vallen of zouden kunnen vallen.

 1. Enige actie die in strijd is met deze Voorwaarden
 2. Enige actie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of enige andere rechten of belangen van Honda of derde partijen
 3. Enige actie die problemen of schade veroorzaakt of nadelig is voor Honda of derde partijen
 4. Enige actie waarbij sprake is van laster of die de eer en geloofwaardigheid van Honda of derde partijen aantast
 5. Enige actie die in strijd is met de openbare orde of goede zeden, of die wet- en regelgeving schendt
 6. Enige actie waarbij deze Service zakelijk wordt gebruikt of voor het maken van winst of ter voorbereiding van het maken van winst (met uitzondering van onderhoud door Onderhoudstechnici)
 7. Enige actie waarbij een computervirus of ander schadelijk programma wordt gebruikt of geleverd door middel van deze Service of in relatie tot deze Service
 8. Enige actie waarbij onrechtmatig toegang wordt verkregen tot een computer om deze Service te kunnen gebruiken
 9. Enige actie waarbij gedeeltelijke gebruikersrechten voor deze Service in sublicentie worden gegeven, overgedragen of vervreemd via een andere methode dan gespecificeerd door Honda
 10. Het verstrekken van gebruiksrechten op deze Service in ruil voor geld, goederen of vastgoedbelangen, door middel van transacties, of enige actie waarmee dergelijke uitwisselingen worden bevorderd, aangekondigd of gevraagd
 11. Enige actie die de exploitatie van deze Service verstoort of de levering van deze Service zou kunnen hinderen
 12. Het ontmantelen, decompileren of namaken van deze Service of enige andere actie waarbij de broncode, structuur, ideeën etc. van deze Service worden geanalyseerd
 13. Gebruik van deze Service op enige andere manier dan beoogd door Honda, evenals knoeien met gegevens of de ongeoorloofde creatie van gegevens binnen deze Service
 14. Enige actie waarbij deze Service wordt gekopieerd, verzonden, overgedragen, uitgeleend, vertaald, aangepast, gewijzigd of gecombineerd met andere software, etc.
 15. Enige actie waarbij de beveiligingsvoorzieningen of -codes van deze Service worden vernietigd
 16. Enige actie waarmee een storing van deze Service wordt veroorzaakt
 17. Enige actie die derde partijen in staat stelt om wachtwoorden of Gebruiksapparatuur te gebruiken of waarbij wachtwoorden of Gebruiksapparatuur voor het gebruik van deze Service worden uitgeleend, overgedragen, gekocht, verkocht, verpand etc.
 18. Enige actie waarbij deze Service wordt gebruikt door iemand die zich voordoet als iemand anders, valselijk beweert over vertegenwoordigingsrecht te beschikken of ten onrechte beweert verbonden te zijn aan of samen te werken met een andere persoon of organisatie
 19. Gebruik van programma's, macro's en andere hulpmiddelen voor het gebruik van deze Service die niet zijn goedgekeurd door Honda
 20. Enige actie die in strijd is met de mededelingen die in deze Service of andere door Honda uitgegeven materialen zijn gepubliceerd
 21. Enige actie waarbij voor het gebruik van deze Service een Gebruiksapparaat wordt bediend of bekeken op een plaats die niet geschikt is voor het gebruik van deze Service, zoals tijdens het besturen van een voertuig of op een gevaarlijke plek
 22. Politieke en religieuze acties of enige daaraan gerelateerde acties
 23. Enige actie waarbij een persoon zich voordoet als een medewerker of gerelateerde partij van Honda of enige van zijn dochterondernemingen
 24. Enige actie waarbij ondersteunings-e-mails van Honda en persoonlijke communicatie worden gereproduceerd
 25. Het bieden van voordelen aan antisociale krachten zoals georganiseerde misdaadgroepen, leden van dergelijke groepen, bedrijven die zijn gelieerd aan georganiseerde misdaadgroepen, bedrijfsafpersers, oplichters die zichzelf voordoen als politieke of sociale activisten en misdaadgroepen die gespecialiseerd zijn in intellectuele-eigendomsfraude etc.
 26. Enige andere actie die Honda ongepast acht

VIII. (Disciplinaire maatregelen)

 1. Indien een klant deze Voorwaarden of wetten etc. heeft geschonden of Honda vaststelt dat er risico bestaat op een dergelijke schending, zal Honda naar eigen goeddunken het gebruik van deze Service door de klant opschorten en alle andere noodzakelijke maatregelen nemen. Honda is echter niet aansprakelijk voor enige schade die door deze schendingen wordt veroorzaakt, met uitzondering van schade/conflicten die het gevolg zijn van opzettelijke of grove nalatigheid van Honda.
 2. Klanten kunnen geen bezwaar maken tegen enige maatregelen die Honda op basis van deze Voorwaarden neemt tegen enige acties die deze Voorwaarden of wet- en regelgeving schenden.
 3. Indien een klant deze Voorwaarden of wet- en regelgeving schendt en schade berokkent aan Honda, is de klant aansprakelijk voor vergoeding van de betreffende schade aan Honda.

IX. (Intellectuele eigendomsrechten)

 1. Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze Service behoren toe aan Honda of entiteiten die deze rechten aan Honda in licentie hebben gegeven, en de licentie voor het gebruik van deze Service op basis van deze Voorwaarden houdt geen licentie in voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Honda of entiteiten die rechten aan Honda in licentie hebben gegeven in verband met de Honda-website of deze Service.
 2. Het is klanten niet toegestaan om enige gegevens, afbeeldingen etc. of enig deel daarvan die zijn verkregen door het gebruik van deze Service te gebruiken, herdrukken, kopiëren, verspreiden, aan te passen etc. buiten het kader van privégebruik zoals gedefinieerd in de Auteurswet, of zoals uitdrukkelijk toegestaan door andere wetten zonder toestemming van Honda of de rechthebbenden.
 3. Indien er een geschil met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten ontstaat tussen een klant en een derde partij bij het gebruik van deze Service, dient de klant het geschil zelf op eigen risico en voor eigen kosten op te lossen en kan Honda niet aansprakelijk worden gehouden, behalve indien de schade/het geschil voortvloeit uit opzettelijke of grove nalatigheid van Honda.

X. (Persoonlijke informatie, etc.)

 1. Honda kan toegangslogbestanden verkrijgen voor het verzamelen en analyseren van uiteenlopende statistische informatie, zoals gebruikstrends van deze Service, en om deze Service te controleren op verboden zaken. Honda kan statistische informatie over het gebruik van deze website verzamelen, zoals het aantal paginaweergaves, de duur van paginabezoeken en de downloadgeschiedenis van gegevens. Honda verzamelt deze informatie niet met de intentie om individuele personen te identificeren. Gebruiksinformatie van de website zal niet worden behandeld als vertrouwelijke of eigen informatie van klanten en is eigendom van Honda.
 2. Honda kan onderzoek uitvoeren met als doel om uiteenlopende statistische informatie te verzamelen en analyseren, zoals gebruikstrends voor deze Service. In verband met dergelijk onderzoek verzamelt Honda geen informatie met de intentie om individuele personen te identificeren. Door onderzoek verkregen informatie zal niet worden behandeld als vertrouwelijke of eigen informatie van klanten en is eigendom van Honda. Honda zal niet reageren op vragen of meningen met betrekking tot de vragen of resultaten etc. van de onderzoeken.

XI. (Kennisgevingen)

 1. Honda zal klanten informeren door middel van mededelingen op het scherm van deze Service, via e-mail of via enige andere methode die Honda geschikt acht, en klanten dienen hiermee in te stemmen.
 2. Als Honda een klant informeert door middel van de in de vorige paragraaf beschreven methodes, zal Honda de inhoud van de betreffende kennisgeving posten op het scherm van deze Service, waarna de kennisgeving aan de klant wordt geacht te zijn voltooid, ongeacht of de klant de mededeling heeft gelezen of niet.

XII. (Links naar deze Service)

Klanten mogen vrijelijk links naar deze Service posten. Honda accepteert echter geen links vanaf websites die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

XIII. (Overdracht etc. van contractuele status)

Indien Honda de aan deze Service gerelateerde activiteiten overdraagt aan een ander bedrijf, zullen de contractuele status en de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden worden overgedragen aan de verkrijger van de activiteiten, en zullen klanten op basis van deze paragraaf worden geacht vooraf te hebben ingestemd met een dergelijke overdracht van de activiteiten. De in deze paragraaf omschreven overdracht is niet beperkt tot gewone zakelijke overdrachten, maar omvat ook bedrijfssplitsingen en andere gevallen waarin activiteiten worden overgedragen.

XIV. (De geldigheid van deze Voorwaarden)

 1. In het geval dat enige van de hierin opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of onafdwingbaar worden geacht uit hoofde van de Japanse Wet inzake consumentenovereenkomsten of andere wet- of regelgeving, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de resterende delen van bepalingen die gedeeltelijk als ongeldig of onafdwingbaar worden beschouwd onverminderd van kracht.
 2. In het geval dat enige van de hierin vervatte bepalingen worden geacht geheel of gedeeltelijk ongeldig of geannuleerd te zijn in relatie tot een bepaalde klant, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de resterende delen daarvan die ongeldig of geannuleerd zijn onverminderd van kracht in relatie tot andere klanten.

XV. (Toepasselijk recht en rechtsgebied)

 1. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Japan.
 2. Enig geschil tussen een klant en Honda in verband met deze Service dient in eerste instantie te worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank van Tokio.

Selecteer een van de volgende opties