Service och support för Honda Power Products
På den här webbplatsen hittar du bruksanvisningar för Honda Power-produkter, adresser till återförsäljare samt drift- och underhållsinformation inklusive videoklipp och bildspel med instruktioner.
Användarvillkor

Använd denna webbplats endast om du godkänner följande användarvillkor.

Observera:

Om du bestämmer dig för att använda denna webbplats ber vi dig att bekräfta ditt godtagande av Villkoren. Du kan fortsätta genom att godkänna alla Villkor och klicka på kryssrutan "Godkänn". Observera att denna webbplats gjorts offentlig enbart för våra slutanvändares och återförsäljarteknikers bekvämlighet och, i synnerhet, så som beskrivs i Villkoren, kan inte HONDA MOTOR CO., LTD. och deras dotterbolag garantera, bland annat, exaktheten hos innehållet på webbplatsen och ska därför inte hållas ansvariga inför dig eller någon annan tredje part för all eventuell skada som kan vara resultatet av användningen, eller oförmågan att använda denna webbplats.

HONDA MOTOR CO., LTD.

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkoren") är de regler och bestämmelser för denna webbplats (denna "Webbplats") som gäller för dig och HONDA MOTOR CO., LTD. ("Honda") och deras dotterbolag.

Läs noga igenom Villkoren innan du börjar använda denna Webbplats. Du får använda denna Webbplats endast om du till fullo förstår och accepterar Villkoren utan begränsning eller reservation. Observera att du anses ha godtagit alla Villkor om du använder denna Webbplats, oavsett av vilken anledning.

Honda får, efter sitt enda och exklusiva gottfinnande, göra tillägg till alla delar av Villkoren, när som helst och utan att enskilt underrätta dig. Därför ombeds du att kontrollera Villkoren varje gång du använder denna Webbplats. Om du använder denna Webbplats efter att Villkoren har givits tillägg, anses du ha godtagit de tillagda Villkoren.

Begränsning av användning

Alla rättigheter till eller i anslutning till informationen på denna Webbplats tillhör Honda, deras dotterbolag eller en tredje part som utsetts av Honda, och skyddas av upphovsrättsliga lagar i respektive land över hela världen, avtalsbestämmelser och andra tillämpliga lagar. Med undantag för personlig användning och med undantag för den omfattning som upphovsrättsliga eller andra lagar medger, får du inte använda (inklusive, utan begränsningar till, kopiering, modifiering, distribution, uppladdning, reproduktion i sin helhet eller delvis, överföring, licensiering, försäljning och publicering) alla information på denna Webbplats utan att ha erhållit Hondas i förväg skriftliga tillstånd till sådan användning.

Du får inte heller, oavsett anledning, använda denna Webbplats i syfte att åsamka nackdelar eller skador på Honda och andra, eller för engagemang i aktiviteter som syftar att störa den allmänna ordningen, eller i kommersiella syften. Vidare får du inte, oavsett anledning, använda eller tillhandahålla skadliga program såsom datorvirus, eller leda sådana aktiviteter som kan resultera i användning eller tillhandahållande av skadliga program.

Varumärken

Varumärken och andra produktmärken, logotyper eller servicemärken (inklusive, utan begränsning, "Honda"-logotypen, "Powered by Honda"-logotypen. Detsamma ska gälla hädanefter) som används, citeras och/eller refereras till på denna Webbplats är registrerade varumärken eller annan egendom som tillhör Honda eller deras dotterbolag. Du får inte använda eller avbilda dessa varumärken och/eller andra produktmärken, logotyper eller servicemärken utan att i förväg erhålla Hondas eller deras dotterbolags uttryckliga skriftliga tillstånd. Observera att (TM)-, (R)- eller (C)-märkena kanske inte skrivs ut på denna Webbplats.

Garanti rörande innehåll

 1. Bruksanvisningen på denna Webbplats

  1. Denna Webbplats innehåller bruksanvisningarna (inklusive kompletterande material) till varje Honda-kraftprodukt (“Produkten”) (observera att för vissa produkter publiceras ingen bruksanvisning på denna Webbplats). Bruksanvisningarna på denna Webbplats kan revideras på grund av ändrade specifikationer för produkterna och kan därför delvis skilja sig från de bruksanvisningar som levereras med Produkten. Använd bruksanvisningarna på denna webbplats som referensinformation.
  2. "Viktig säkerhetsinformation" eller "Säkerhetsinformation"
   "VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION" eller "SÄKERHETSINFORMATION" som beskrivet i bruksanvisningarna på denna Webbplats bygger på lagar och förordningar etc. vid den tidpunkt då respektive bruksanvisning sammanställdes, och efterlever därför kanske inte aktuella lagar och förordningar etc. Om du har frågor om "VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION" eller "SÄKERHETSINFORMATION" gällande de Produkter du äger ber vi dig kontakta oss; slutkunder via den butik där Produkterna inhandlats eller en Honda-återförsäljare i närheten, återförsäljartekniker via Honda eller de dotterbolag från vilka produkterna tillhandahölls.
 2. Övrigt innehåll på denna Webbplats

  Honda med dotterbolag garanterar inte denna Webbplats innehåll med avseende på samtidighet, fullständighet, precision, användbarhet eller lämplighet för ett visst syfte (inklusive men inte begränsat till de bruksanvisningar som beskrivs i (1) ovan). För exakt information ber vi att få hänvisa våra slutanvändare till bruksanvisningen som levereras med respektive produkt och tillhandahålls av Honda med dotterbolag, och ber att få hänvisa återförsäljartekniker till bruksanvisningen eller servicemanualen som tillhandahålls av Honda med dotterbolag för respektive Produkt. Om en sådan bruksanvisning eller servicemanual försvinner ska slutanvändaren ta kontakt med den återförsäljare Produkten köptes hos eller en annan Honda-återförsäljare i närheten, och återförsäljartekniker ska ta kontakt med Honda eller de dotterbolag som tillhandahöll Produkten. Denna Webbplats är inte avsedd för anbudsannonsering rörande försäljning eller inköp av Produkterna. Honda och deras dotterbolag ska inte hållas ansvariga för misstag eller otillräckligt beskrivande information som hittas på denna Webbplats.

Friskrivning

Du får använda denna Webbplats på egen risk, och Honda och deras dotterbolag garanterar inte funktion och säkerhet, med avseende på exempelvis avsaknad av datorvirus eller annat skadligt innehåll på denna Webbplats. Honda och andra relaterade parter som är inblandade i skapande, värdhållande och andra åtgärder på denna Webbplats ska inte hållas ansvariga inför dig eller någon tredje part för någon skada (inklusive, utan begränsning till, skador på din dator, smartphone, surfplatta eller ditt nätverk, oavsett om sådan skada är direkt eller indirekt) eller några reparations- eller andra kostnader som kan uppstå på grund av åtkomst till, användning av eller oförmåga att nå eller använda Webbplatsen.

Länksida

Honda och deras dotterbolag ska inte hållas ansvariga inför dig eller någon tredje part för innehållet på webbplatser som länkas till eller från denna Webbplats ("Länkade platser") eller någon skada som kan uppstå på grund av användningen av eller oförmåga att använda de Länkade platserna. Observera att du och alla eventuella tredje parter förbjuds att länka någon webbplats som hanteras av dig eller sådan tredje part till denna Webbplats.

Upphörande av hantering av denna Webbplats, avslutande av server och utbyte av innehåll/Villkor

Honda kan upphöra med eller avbryta hanteringen av denna Webbplats, avsluta servern, ändra och/eller byta ut innehållet eller Villkoren på denna Webbplats, eller kan avskaffa, avbryta eller stoppa de tjänster som tillhandahålls genom eller bestäms av denna Webbplats, när som helst och utan föregående meddelande. Honda och deras dotterbolag ska inte hållas ansvariga för några negativa konsekvenser eller skador som uppstår hos dig eller någon tredje part i samband med sådant upphörande, avbrytande, avslutande, modifiering eller ändring.

Loggfil

Honda kan använda åtkomstloggfilen för att samla in eller analysera varierande statistisk information, såsom tendensen av användande av denna Webbplats. Honda kan erhålla statistisk platsanvändningsinformation rörande antalet besök på denna Webbplats och längden på användarnas besök med mera. I anslutning till sådan informationsinsamling avser Honda inte att samla in personlig information på denna Webbplats. Platsanvändningsinformation ska inte behandlas som konfidentiell information eller äganderättsinformation tillhörande användare, och ska tillhöra Honda.

Översikt

Honda kan administrera översikter för att samla in eller analysera varierande statistisk information, såsom tendensen av användande av denna Webbplats. I anslutning till sådana översikter avser Honda inte att samla in personlig information på denna Webbplats. Översiktsinformation ska inte behandlas som konfidentiell information eller äganderättsinformation tillhörande användare, och ska tillhöra Honda. Observera också att Honda inte kommer att bemöta några frågor eller åsikter rörande frågor, resultat etc hos översikterna.

Upphörande

Om dy bryter mot något av Villkoren eller utför några åtgärder som Honda anser olämpliga rörande användningen av denna Webbplats, kommer alla rättigheter som du erhållit i anslutning till denna Webbplats omedelbart att upphöra utan föregående meddelande, och du kommer därefter inte längre att kunna använda Webbplatsen. Observera att du i sådana fall omedelbart ska förstöra och radera all hämtad information (inklusive, utan begränsningar till, data på papper eller i elektroniskt format) som finns i din ägo eller under din kontroll.

Styrande lag och skiljedom

Denna Webbplats och dess Villkor ska styras av och uttolkas i enlighet med japanska lagar. Alla dispyter, kontroverser eller meningsskillnader som uppstår mellan Honda och deras dotterbolag och dig i samband med användningen av denna Webbplats eller Villkoren, ska få sina slutliga avgöranden via skiljedom i Tokyo, Japan, i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna hos Japan Commercial Arbitration Association.

Välj ett av följande alternativ