Service- och supportwebbplats
På den här webbplatsen finns information om användning och underhåll av olika produkter från Honda Power Products och Honda Marine.
Användarvillkor

Använd denna webbplats endast om du godkänner följande användarvillkor.

<Villkor för söktjänsten för servicematerial>

Den här webbplatsen (inklusive inloggningssidorna) innehåller information för slutanvändare av produkter från Honda Power och Honda Marine, servicepersonal hos återförsäljare och verkstäder samt Hondas säljpartners. Du kan fortsätta att använda den här webbplatsen när du har godkänt följande villkor. Om du är en slutanvändare som vill utföra underhåll eller reparera en produkt från Honda Power ska du kontakta närmaste serviceverkstad.

Honda Motor Co., Ltd.

Allmänna villkor

Villkoren för söktjänsten för servicematerial (dessa ”villkor”) gäller alla åtgärder som kunden vidtar när denna tjänst från HONDA MOTOR CO., LTD används. (”Honda”). Endast kunder som till fullo förstår innehållet i dessa villkor och godkänner alla bestämmelser i villkoren får använda denna tjänst.

I. (Definitioner)

Termerna som används i dessa villkor definieras nedan:

 1. Honda-produkt: Alla produkter som är försedda med Honda-varumärket osv. som tillverkas eller säljs av Honda eller någon som utsetts av Honda och som levereras av Honda till japanska eller internationella marknader.
 2. Tjänsten: Söktjänsten för servicematerial (inklusive tjänsten om namnet eller innehållet i tjänsten ändras) som tillhandahålls av Honda samt information, innehåll eller programvara som ingår i tjänsten och som kunder som använder eller underhåller en Honda-produkt kan nå via webbläsare, nedladdning, installation, uppgradering osv. på webbplatser som angetts av Honda.
 3. Servicematerial: Bruksanvisningar som tillhandahålls av Honda till kunder och andra dokument osv. som beskriver metoder för produktanvändning och underhåll (inklusive elektroniska data som är tillgängliga på denna webbplats) för kontinuerlig, säker och korrekt förståelse av Hondas produkter.
 4. Kunder: Personer, företag, organisationer osv. som använder den här tjänsten:
  • Köpare och användare av Honda-produkter
  • Servicepersonal hos Hondas återförsäljare samt Hondas verkstäder och Hondas produktpartners (”servicetekniker”)
  • Andra personer som använder eller underhåller Honda-produkter
 5. Immateriella rättigheter: Upphovsrätt, patenträttigheter, bruksmönsterrättigheter, varumärkesrättigheter, mönsterrättigheter, likhetsrättigheter och andra immateriella rättigheter (inklusive rätten att förvärva dessa rättigheter eller ansöka om registrering av dessa rättigheter).

II. (Tillämpning av dessa villkor)

 1. Dessa villkor anger villkoren för att använda denna tjänst. Kunder som till fullo förstår innehållet och godkänner alla bestämmelser i dessa villkor får använda tjänsten i enlighet med dessa villkor.
 2. När en kund använder tjänsten för första gången godkänner kunden villkoren genom att markera kryssrutan eller trycka på en knapp. Dessutom måste kunden observera eventuella varningar som visas på skärmen när tjänsten används. Om en kund fortsätter att använda webbplatsen när sådana varningar har visats på skärmen innebär det att kunden samtycker till innehållet i varningarna.
 3. Om innehållet i dessa villkor skiljer sig från de varningar som nämns ovan eller andra förklaringar av tjänsten utöver dessa villkor, ska bestämmelserna i dessa villkor gälla.

III. (Användning av tjänsten)

 1. Honda kan lägga till, ändra, pausa, avbryta eller ta bort innehåll i tjänsten för underhåll och andra ändamål utan att meddela kunderna i förväg.
 2. Honda kan förse kunderna med uppdaterade versioner av tjänsten eller information om versionsuppdateringar osv. för tjänsten. I sådana fall ska den uppdaterade versionen eller versionsinformationen osv. utgöra en del av tjänsten och dessa villkor gäller automatiskt för deras användning.

IV. (Friskrivning)

 1. Honda ansvarar inte för något av nedanstående:
  1. Servicematerial för produkter som säljs av Honda men som inte har publicerats i tjänsten
  2. När innehållet i servicematerialet som tillhandahålls av tjänsten baseras på lagar och förordningar som gällde vid publiceringstillfället och inte är den senaste versionen som följer aktuella lagar och förordningar
  3. När innehållet i servicematerialet som tillhandahålls av denna tjänst delvis skiljer sig från de bruksanvisningar som medföljde produkterna på grund av ändringar osv. i Honda-produktens specifikationer
  4. När färgen på karossen och interiören på en Honda-produkt som publiceras i den här tjänsten ser annorlunda ut än den faktiska produktens färger beroende på tagningsförhållanden och bildskärm
  5. När 3D-bilder av Honda-produkter som publiceras i tjänsten är CG-baserade illustrationer som skiljer sig från faktiska produkter, specifikationer och färger
  6. Produktgarantier för Honda-produkter baseras inte på den här tjänsten, de baseras på dokumenten som medföljer Hondas produkter
  7. Honda ansvarar inte för att se till att datorsystemet som tillhandahåller tjänsten inte är infekterat med ett virus
  8. Honda ansvarar inte för att säkerställa att tjänsten uppfyller kundernas behov
  9. Förutom punkterna ovan har Honda inget ansvar för noggrannheten, fullständigheten, tillförlitligheten, tillämpligheten, användbarheten, tillgängligheten, säkerheten eller störningar med mera i tjänsten
 2. Honda ansvarar inte för några olägenheter eller skador (inklusive men inte begränsat till oförmåga att använda tjänsten eller andra oavsiktliga skador, indirekta skador, särskilda skador, framtida skador och förlust av vinst osv., nedan kallade ”skador”) som kunden eller tredje part ådrar sig enligt punkt 1 eller 2 i avsnitt III.
 3. Kunder använder tjänsten på egen risk och Honda kan inte hållas ansvariga för skador osv. som uppstår på grund av att kunder eller tredje part använder eller inte använder denna tjänst. Detsamma gäller när innehåll som är avsett för servicetekniker används efter kundens eget gottfinnande för att utföra underhåll eller reparationer av någon annan än en servicetekniker.
 4. Honda ansvarar inte för eventuella skador som kunden ådrar sig genom obehörig åtkomst till data eller otillåten modifiering av data osv.
 5. Honda ansvarar inte och återställer inte åtkomst till tjänsten i händelse av skador som uppstår på grund av oförmåga att använda tjänsten när kunder har gjort ändringar, tekniska modifikationer osv. i maskinvara eller programvara på mobiltelefoner, smartmobiler, surfplattor, datorer och alla andra enheter (”Användningsenheter”) i syfte att använda den här tjänsten.
 6. När tjänsten används måste kunden följa de lagar och förordningar som gäller i det land eller den region där tjänsten används. Honda ansvarar inte för eventuella brott mot lagar och bestämmelser som kunden kan begå.
 7. Honda ansvarar inte för olyckor, incidenter osv. som orsakas av att kunder använder denna tjänst när de kör ett fordon eller befinner sig på en farlig plats. Honda ansvarar inte för skador som en kund eller tredje part kan ådra sig till följd av tidigare nämnda olyckor, incidenter osv.
 8. Honda befrias från ansvar om tjänsten inte fungerar, samt om innehåll i tjänsten läggs till, ändras, pausas, avbryts eller tas bort av någon anledning och Honda ansvarar inte för eventuella skador osv. som uppstår på grund av detta.
 9. Om dessa villkor omfattas av konsumentavtalet enligt definitionen i artikel 2, paragraf 3 i konsumentavtalslagen och Honda är skadeståndsskyldiga på grund av att åtaganden inte fullgjorts eller kränkning, ska de bestämmelser som helt fritar Honda från allt ansvar inte gälla. I sådana fall ska Honda ansvara för ersättning av skador som inte överstiger de skador som direkt och faktiskt åsamkats kunden, utom när Honda har varit uppsåtligt eller grovt vårdslösa. Honda ansvarar inte för skador osv. som anges i artikel 4, paragraf 2 i konsumentavtalslagen (inklusive när skadan kan förutses eller har förutsetts).

V. (Användningsavgifter)

Det kostar ingenting att använda den här tjänsten.

VI. (Användningsmiljö för den här tjänsten)

 1. Kunderna ska på ett korrekt sätt underhålla alla användningsenheter, program och kommunikationsmedel som behövs för att använda tjänsten på egen risk och på egen bekostnad. Honda garanterar inte att tjänsten har stöd för alla användningsenheter.
 2. Kunden är medveten om att kommunikationskostnader kan uppstå när tjänsten används inom och utanför Japan. Kunderna ansvarar för kommunikationskostnaderna och kunderna ska på egen risk och egen bekostnad vidta rimliga åtgärder för att ansöka om fasta priser som fastställts av olika teleoperatörer.
 3. När tjänsten används utanför Japan är kunderna medvetna om att en avgiftsstruktur för telekommunikation som skiljer sig från den i Japan kan tillämpas samt att fasta priser kanske inte kan tillämpas och kunderna använder denna tjänst på egen risk och på egen bekostnad.
 4. Kunderna ska vidta säkerhetsåtgärder som att förhindra obehörig åtkomst och informationsläckor i enlighet med sina användningsmiljöer.
 5. Honda har inget att göra med, och ansvarar inte för, den miljö i vilken kunderna använder tjänsten.

VII. (Förbjudna åtgärder)

När tjänsten används ska kunden inte vidta några åtgärder som faller under eller kan falla under de punkter som anges nedan.

 1. Åtgärder som strider mot dessa villkor
 2. Åtgärder som gör intrång i immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och andra rättigheter eller intressen som tillhör Honda eller tredje part
 3. Åtgärder som orsakar problem, olägenheter eller skador för Honda eller tredje part
 4. Åtgärder som utgör förtal eller skadar Hondas eller tredje parts rykte eller trovärdighet
 5. Åtgärder som är stötande för den allmänna ordningen och moralen eller som strider mot lagar och förordningar
 6. Åtgärder där tjänsten används för affärer eller i vinstgivande syfte eller som förberedelse för att göra vinst (gäller ej servicetekniker som utför underhåll)
 7. Åtgärder där ett datorvirus eller annan skadlig programvara används eller tillhandahålls via tjänsten eller i samband med tjänsten
 8. Åtgärder där en dator används olagligt för att få tillgång till tjänsten
 9. Åtgärder där partiella nyttjanderätter av tjänsten vidarelicensieras, överförs eller avyttras med en annan metod än den som specificeras av Honda
 10. Tillhandahållande av nyttjanderätter till denna tjänst i utbyte mot kontanter, andra tillgångar eller intressen, genom transaktioner eller åtgärder som främjar, marknadsför eller gynnar sådant utbyte
 11. Åtgärder som stör driften av den här tjänsten eller som kan hindra tillhandahållandet av denna tjänst
 12. Disassemblering, dekompilering eller reverse engineering av tjänsten eller andra åtgärder som analyserar källkoden, strukturen, idéerna osv. i tjänsten
 13. Användning av tjänsten på något annat sätt än det som tillåts av Honda, liksom manipulering av data eller obehörigt skapande av data i tjänsten
 14. Åtgärder som kopierar, överför, lånar ut, översätter, anpassar, ändrar eller kombinerar denna tjänst med annan programvara osv.
 15. Åtgärder som förstör säkerhetsanordningar eller säkerhetskoder som har byggts in i tjänsten
 16. Åtgärder som leder till att tjänsten inte fungerar som den ska
 17. Åtgärder som gör att tredje part kan använda lösenord eller användningsenheter eller som lånar ut, överför, köper, säljer, belånar lösenord eller användningsenheter med mera för att använda tjänsten
 18. Åtgärder där tjänsten används av en person som påstår sig vara någon annan, låtsas representera eller vara ombud för någon annan eller felaktigt utger sig för att vara ansluten till eller samarbeta med en annan person eller organisation
 19. Använda program, makron och andra verktyg som Honda inte godkänner för att använda tjänsten
 20. Åtgärder som strider mot de varningar som visas i tjänsten eller i material som utfärdats av Honda
 21. Åtgärder som innebär att tjänsten används med en användningsenhet eller skärmen på en sådan enhet på en plats där det är olämpligt att använda tjänsten, t.ex. när kunden kör ett fordon eller befinner sig på en farlig plats
 22. Politiska och religiösa handlingar eller liknande
 23. Åtgärder där en person utger sig för att vara en anställd eller relaterad part till Honda eller något av dess dotterbolag
 24. Åtgärder där e-postmeddelanden från Honda och personlig kommunikation återges
 25. Att assistera antisociala krafter som organiserade kriminella grupper, medlemmar av organiserade grupper, associerade medlemmar av organiserade kriminella grupper, företag som är anslutna till organiserade kriminella grupper, företagsutpressare, svindlare som utger sig för att vara politiska eller sociala aktivister och kriminella grupper som specialiserar sig på immateriella brott osv.
 26. Alla andra åtgärder som Honda anser vara olämpliga

VIII. (Disciplinära åtgärder)

 1. Om en kund bryter mot dessa villkor, lagar osv. eller om Honda bedömer att det finns risk för sådan överträdelse, kan Honda efter eget gottfinnande avbryta kundens användning av tjänsten och vidta andra nödvändiga åtgärder. Honda ansvarar dock inte för skador som orsakas av sådana överträdelser, utom skador/konflikter som orsakas av att Honda varit uppsåtligt eller grovt vårdslöst.
 2. Kunder som brutit mot dessa villkor eller lagar och förordningar får inte motsätta sig de åtgärder som vidtas av Honda.
 3. Om en kund bryter mot dessa villkor eller lagar och förordningar och orsakar Honda skada är kunden skyldig att kompensera Honda för skadan.

IX. (Immateriella rättigheter)

 1. Immateriella rättigheter relaterade till denna tjänst tillhör Honda eller entiteter som har licensierat dessa rättigheter till Honda och licensen att använda denna tjänst enligt dessa villkor innebär inte någon licens att använda de immateriella rättigheter som tillhör Honda eller entiteter som har licensierat rättigheterna till Honda i samband med Hondas webbplats eller denna tjänst.
 2. All information, bilder osv. som erhålls genom användning av tjänsten får inte användas, skrivas ut, kopieras, distribueras, ändras osv. helt eller delvis av kunden utöver personlig användning så som det definieras i upphovsrättslagen eller som uttryckligen tillåts av andra lagar utan tillstånd från Honda eller rättighetsinnehavarna.
 3. Om en tvist om immateriella rättigheter uppstår mellan en kund och en tredje part när tjänsten används ska kunden lösa tvisten på egen risk och på egen bekostnad och Honda ansvarar inte för något utom skador/tvister som uppstår på grund av Hondas avsiktliga eller grova försumlighet.

X. (Personuppgifter osv.)

 1. Honda kan få tillgång till loggar i syfte att samla in eller analysera varierbar statistisk information, t.ex. trender för tjänstens användning, och för att övervaka otillåten användning av tjänsten. Honda kan få statistisk information om webbplatsens användning, t.ex. antal sidvyer, sidbesökens varaktighet och historik för hämtning av data. Honda samlar inte in denna information i syfte att personligen identifiera någon. Information om webbplatsens användning behandlas inte som konfidentiell kundinformation eller äganderättsskyddad information som tillhör kunderna utan informationen tillhör Honda.
 2. Honda kan ordna undersökningar i syfte att samla in och analysera varierbar statistisk information, t.ex. användningstrender för tjänsten. I samband med sådana undersökningar samlar Honda inte in information i syfte att personligen identifiera någon. Undersökningsinformationen behandlas inte som konfidentiell kundinformation eller äganderättsskyddad information som tillhör kunderna utan informationen tillhör Honda. Observera också att Honda inte svarar på frågor eller synpunkter om frågor eller resultat osv. i samband med undersökningarna.

XI. (Meddelanden)

 1. Honda meddelar kunderna genom meddelanden på skärmen i tjänsten, via e-post eller på något annat sätt som Honda anser lämpligt, och kunderna godkänner detta.
 2. Om Honda meddelar en kund enligt en metod som beskrivs i föregående stycke kommer Honda att lägga upp innehållet i det meddelandet på skärmen i tjänsten och då anses det som att kunden meddelats oavsett om kunden har tittat på meddelandet eller inte.

XII. (Länkar till den här tjänsten)

Kunder kan fritt publicera länkar till den här tjänsten. Honda kommer dock att vägra att länka till webbplatser som är stötande för allmän ordning och moral.

XIII. (Överföring osv. av avtalsstatus)

Om Honda överlåter den verksamhet som är relaterad till denna tjänst till ett annat företag kan avtalsstatus samt rättigheter och skyldigheter som grundar sig på dessa villkor överföras till förvärvaren i samband med överlåtelsen och kunderna godkänner sådana företagsöverlåtelser i förväg enligt detta stycke. Affärsöverlåtelser som anges i denna punkt begränsas inte bara till vanliga företagsöverlåtelser utan omfattar även företagsdelningar och andra fall där verksamheten överlåts.

XIV. (Villkorens giltighet)

 1. Om något av dessa villkor, helt eller delvis, anses ogiltigt eller ej verkställbart på grund av konsumentavtalslagen eller andra lagar eller förordningar, fortsätter de övriga bestämmelserna i villkoren och de återstående delarna av bestämmelserna som ansågs vara delvis ogiltiga och eller ej verkställbara att gälla.
 2. Om något av villkoren i detta dokument, helt eller delvis, bedöms vara ogiltigt eller inte gäller en viss kund, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor och de återstående delarna av bestämmelserna som har ogiltigförklarats eller upphävts fortsätta att gälla andra kunder.

XV. (Tillämplig lag och jurisdiktion)

 1. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Japans lagar.
 2. Tokyos tingsrätt har exklusiv jurisdiktion vid den första förhandlingen vid eventuella tvister mellan en kund och Honda i samband med denna tjänst.

Välj ett av följande alternativ