Dịch vụ & Hỗ trợ dành cho sản phẩm máy động lực Honda
Trang web này cung cấp hướng dẫn sử dụng các sản phẩm máy động lực của Honda, công cụ tìm kiếm đại lý, thông tin về vận hành và bảo dưỡng, các video hướng dẫn và trình chiếu ảnh.
Điều khoản và Điều kiện

Vui lòng chỉ sử dụng trang web này nếu bạn đồng ý với các điều kiện sử dụng sau.

Xin lưu ý:

Nếu bạn muốn sử dụng trang web này, vui lòng xác nhận việc bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện. Bạn có thể tiếp tục sử dụng bằng cách đồng ý với toàn bộ Điều khoản và Điều kiện và bằng cách bấm vào nút Đồng ý. Xin lưu ý rằng trang web này được phát hành rộng rãi chỉ vì sự tiện lợi dành cho người dùng cuối và nhân viên kỹ thuật của đại lý và đặc biệt là công ty HONDA MOTOR CO., LTD cùng các công ty con, như mô tả trong các Điều khoản và Điều kiện không bảo đảm sự chính xác về nội dung của trang web này và sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với thiệt hại có thể xảy ra do sử dụng hoặc do không thể sử dụng trang web này.

CÔNG TY HONDA MOTOR CO., LTD.


Điều khoản và Điều kiện


Các điều khoản và điều kiện sử dụng (“Điều khoản và Điều kiện":) này là các nguyên tắc và quy định sử dụng trang web này (Trang web này) được áp dụng với bạn và CÔNG TY HONDA MOTOR CO., LTD. (“Honda”) và các công ty con.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện trước khi sử dụng trang web này. Bạn chỉ được phép sử dụng trang web này nếu bạn hiểu đầy đủ và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện mà không có hạn chế hoặc do dự gì. Xin lưu ý rằng, bất kể lý do gì, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ Điều khoản và Điều kiện nếu bạn sử dụng trang web này.

Với toàn quyền quyết định, Honda có thể sửa đổi bất cứ phần nào của Điều khoản và Điều kiện vào bất kỳ lúc nào và không cần phải thông báo riêng cho bạn. Do đó, bạn phải kiểm tra Điều khoản và Điều kiện mỗi lần bạn sử dụng trang web này. Nếu bạn sử dụng trang web này sau khi Điều khoản và Điều kiện đã được sửa đổi, bạn sẽ được coi la đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sửa đổi.

Giới hạn sử dụng

Mọi quyền hạn đối với hoặc liên quan tới thông tin trên trang web này đều thuộc về Honda, các công ty con hoặc một bên thứ ba do Honda chỉ định và được bảo vệ bởi luận bản quyền của từng quốc gia trên toàn thế giới, các điều khoản hiệp định và các luật áp dụng khác. Trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc trừ khi được luật bản quyền và các luật khác cho phép, bạn không được phép sử dụng (bao gồm, không bị giới hạn, sao chép, điều chỉnh, phân phối, tải lên, nhân bản toàn bộ hoặc một phần, gửi qua đường điện tử, cấp phép, bán và xuất bản) bất kỳ thông tin nào trên trang web này mà chưa được sự đồng ý của Honda bằng văn bản trước đó liên quan đến các mục đích sử dụng như vậy.

Ngoài ra, bất kể lý do gì, bạn cũng không được phép sử dụng trang web này cho mục đích gây bất lợi hoặc thiệt hại cho Honda và người khác vì tham gia vào các hoạt động nhằm phá vỡ trật tự công cộng hoặc vì bất kỳ mục đích thương mại khác. Ngoài ra, bất kể lý do gì, bạn không được phép sử dụng hoặc cung cấp các chương trình độc hại như virút máy tính hoặc không được phép thực hiện các hoạt động có thể khiến người khác sử dụng hoặc cung cấp các chương trình độc hại.

Thương hiệu

Thương hiệu và các nhãn sản phẩm, logo hoặc nhãn dịch vụ khác (bao gồm, không giới hạn, logo Honda, logo Powered by Honda. Điều tương tự sẽ được áp dụng kể từ nay về sau.) được sử dụng, trích dẫn và/hoặc tham chiếu tới trang web này là các thương hiệu đã đăng ký hoặc tài sản khác của Honda hoặc các công ty con. Bạn không được phép sử dụng và nhân bản các thương hiệu này và/hoặc các nhãn sản phẩm, logo hoặc nhãn dịch vụ khác mà chưa được Honda và các công ty con cho phép bằng văn bản. Xin lưu ý rằng trong trang web này, các ký hiệu (TM), (R) hoặc (C) có thể không được hiển thị.

Bảo đảm nội dung.

Honda và các công ty con không đảm bảo sự trùng khớp, đầy đủ, chính xác, khả năng sử dụng hoặc phù hợp với bất kỳ mục đích sử dụng cụ thể nào liên quan đến nội dung của trang web này. Để nhận thông tin chính xác, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng dành cho khách hàng cuối do Honda và các công ty con phát hành tương ứng với từng sản phẩm điện, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn bảo dưỡng dành cho nhân viên kỹ thuật của đại lý do Honda và các công ty con phát hành tương ứng với từng sản phẩm điện, tùy theo từng trường hợp. Trang web này không nhằm lôi kéo khách hàng bán hoặc mua các sản phẩm điện liên quan. Honda và các công ty con sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thông tin được mô ta không đầy đủ trên trang web này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này, và Honda cùng các công ty con không bảo đảm chức năng và sự an toàn như không chứa virút máy tính hoặc các yếu tố độc hại khác của trang web này. Honda và bất kỳ bên liên quan nào khác tham gia vào việc tạo, lưu trữ và hoạt động vận hành khác liên quan đến trang web này sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc trước bất kỳ bên thứ ba nào đối với thiệt hại (bao gồm, không giới hạn, hư hại đối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc mạng của bạn, cho dù hư hại đó mang tính trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc mọi hoạt động sửa chữa hay các chi phí khác phát sinh do truy cập, sử dụng hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang web này.

Trang liên kết

Honda và các công ty con sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với nội dung của các trang web được liên kết với hoặc từ trang web này (sau đây gọi là “Trang web được liên kết”) và bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng hoặc do không thể sử dụng trang web được liên kết. Xin lưu ý rằng bạn và bất kỳ bên thứ ba nào đều không được phép liên kết bất kỳ trang web nào do bạn hoặc bên thứ ba vận hành tới trang web này.

Ngừng vận hành trang web này, dừng hoạt động máy chủ và thay đổi Nội dung/Điều khoản và Điều kiện

Honda có thể dừng hoặc tạm dừng hoạt động của trang web này, dừng máy chủ, thay đổi và/hoặc điều chỉnh nội dung hoặc Điều khoản và Điều kiện của trang web này, hoặc có thể tạm dừng, ngừng hoặc dừng hẳn dịch vụ được cung cấp thông qua hoặc nêu trong trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Honda và các công ty con sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi bất lợi hoặc thiệt hại gây ra bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến hoạt động dừng, tạm dừng, đình chỉ, thay đổi, điều chỉnh hoặc dừng hẳn đó.

Tệp ghi nhật ký

Honda có thể sử dụng tập ghi nhật ký truy cập để thu thập hoặc phân tích thông tin thống kê thay đổi như xu hướng sử dụng trang web này. Honda có thể lấy thông tin thống kê việc sử dụng trang web liên quan đến lượt truy cập trang web này và thời gian truy cập của người dùng, v.v. Liên quan đến việc thu thập các thông tin đó, Honda không có ý định thu thập thông tin cá nhân trên trang web này. Thông tin về việc sử dụng trang web sẽ không được coi là thông tin mật hoặc thông tin sở hữu thuộc về người dùng và các thông tin đó sẽ thuộc về Honda.

Khảo sát

Honda có thể quản lý các cuộc khảo sát để thu thập hoặc phân tích thông tin thống kê thay đổi như xu hướng sử dụng trang web này. Liên quan đến các cuộc khảo sát đó, Honda không có ý định thu thập thông tin cá nhân trên trang web này. Thông tin khảo sát sẽ không được coi là thông tin mật hoặc thông tin sở hữu thuộc về người dùng và các thông tin đó sẽ thuộc về Honda. Ngoài ra, xin lưu ý rằng Honda sẽ không phản hồi trước bất kỳ câu hỏi hoặc quan điểm nào liên quan đến các câu hỏi hoặc kết quả, v.v. của các cuộc khảo sát.

Chấm dứt

Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào hoặc thực hiện các hành động được Honda xác định là không phù hợp liên quan đến việc sử dụng trang web này, mọi quyền được phép của bạn đối với trang web này sẽ tự động bị chấm dứt mà không thông báo trước và bạn sẽ không còn được sử dụng trang web này sau đó. Xin lưu ý rằng trong trường hợp đó, bạn sẽ ngay lập tức hủy và xóa mọi thông tin đã tải xuống (bao gồm, không giới hạn, dữ liệu trên giấy và theo định dạng điện tử) được bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

Luật áp dụng và Sự phân xử

Trang web này và các Điều khoản và Điều kiện sẽ được quy định và được xây dựng tuân theo pháp luật của Nhật Bản. Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc điểm sai khác phát sinh giữa Honda và các công ty con với bạn, liên quan điến việc sử dụng trang web này hoặc Điều khoản và Điều kiện sẽ được phân xử cuối cùng bởi người phân xử tại Tokyo, Nhật Bản, theo Quy tắc phân xử thương mại của Hiệp hội xét xử thương mại Nhật Bản.